ขอเชิญโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก

หลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก สำหรับเป็นที่กักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Alternative Local State Quarantine Suratthani)

หลักการและเหตุผล
ตามที่มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือ กักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคซึ่งมาจากท้องถิ่นอื่น หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19
หน่วยงานรัฐจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมและจัดหาสถานที่สำหรับเป็นที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้อยู่ในการกำกับดูแล เพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การควบคุมป้องกันโรค โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข

คำนิยาม
Alternative Local Quarantine หมายความว่า การกักกันผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ปกครองระดับจังหวัด โดยใช้สถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนด โดยยินยอมชาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างกักกันตนโดยสมัครใจ

ข้อกำหนดสถานที่จะเข้าร่วม
1. โรงแรมต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดัดแปลง
2. สถานที่ที่รัฐกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และไม่มีอาการที่เข้าเกณฑ์สอบสวน โรคโควิด-19 (Patient Under Investigation)

ลักษณะของที่พัก
1. เป็นห้องส่วนตัว
2. มีห้องน้ำส่วนตัว
3. มีผู้จัดหาอาหารและของใช้จำเป็นให้ได้ ไม่ต้องออกไปจัดหาด้วยตนเอง

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าพัก
1. อยู่ในห้องส่วนตัว หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในที่พัก (Social Distancing)
2. ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น
3. แยกสิ่งของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
4. ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น ถ้าเตรียมอาหารในโรงแรมบริเวณที่มีผู้อื่นอยู่ควรให้ผู้อื่นจัดหามาให้แล้วแยกรับประทานคนเดียว
5. ซักเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยน้ำและสบู่หรือผงซักฟอกถ้าทำได้ซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60-90 องศาเซลเซียส
6. แยกถุงขยะของตนต่างหาก

ขั้นตอนการได้รับการรับรองโดยรัฐ
1. โรงแรมสมัครเข้าร่วมและประเมินตนเองตามเกณฑ์แนวทางการบริหารจัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Quarantine)
2. ประเมินความพร้อม โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานสถานที่กักกันแห่งรัฐ Alternative Local Quarantine (ALQ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. โรงแรมจำเป็นต้องจัดรูปแบบบริการตามกำหนดที่ชัดเจน นำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินมาตรฐานสถานที่กักกันแห่งรัฐ Alternative Local Quarantine (ALQ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. ประกาศ โรงแรมได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ Alternative Local State Quarantine ในเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลักษณะของ Alternative Local State Quarantine ต้องมีองค์ประกอบหลัก 6 หมวด ดังนี้
หมวด 1 โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัยและระบบสื่อสารสารสนเทศ
หมวด 2 บุคลากร (ต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน)
หมวด 3 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ
หมวด 4 ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
หมวด 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน
หมวด 6 โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม

โดยโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code
หรือผ่านทาง https://forms.gle/jQFNsuBXS8zQZDCZ6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *