พฤศจิกายน

การสำรวจลูกน้ำยุงลาย


      แสดงข้อมูล

ผลการสำรวจลูกน้ำประจำเดือน พฤศจิกายน   2562


ลำดับ

ชื่อเครือข่าย

จำนวนสถานบริการทั้งหมด

สถานบริการที่ผ่านค่า HI

ร้อยละสถานบริการที่ผ่านค่า HI

รายละเอียด

1 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

22

0

0.00

2 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

18

0

0.00

3 โรงพยาบาลดอนสัก

8

0

0.00

4 โรงพยาบาลเกาะสมุย

11

6

54.55

5 โรงพยาบาลเกาะพงัน

7

0

0.00

6 โรงพยาบาลไชยา

10

0

0.00

7 โรงพยาบาลท่าชนะ

12

0

0.00

8 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

10

0

0.00

9 โรงพยาบาลบ้านตาขุน

7

0

0.00

10 โรงพยาบาลพนม

10

2

20.00

11 โรงพยาบาลท่าฉาง

6

0

0.00

12 โรงพยาบาลบ้านนาสาร

14

1

7.14

13 โรงพยาบาลบ้านนาเดิม

5

1

20.00

14 โรงพยาบาลเคียนซา

9

1

11.11

15 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

10

1

10.00

16 โรงพยาบาลพระแสง

14

9

64.29

17 โรงพยาบาลพุนพิน

8

5

62.50

18 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

10

6

60.00

19 โรงพยาบาลชัยบุรี

5

0

0.00

20 โรงพยาบาลวิภาวดี

4

3

75.00

งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร 077282784